Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

กฎหมายเทศบาล

 

    กฎหมายเทศบาล
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
11-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
26-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) 2550การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) 2550
Documents-icon.png
27-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25411
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
43-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
49-พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
Documents-icon.png
Documents-icon.png
51-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
Documents-icon.png
58-ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551
Documents-icon.png
59-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
Documents-icon.png
60-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
Documents-icon.png
61-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2546

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev