Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

๑.      คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  มีสุขภาวะที่ดี  ได้รับการบริการทางสาธารณะที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง และเป็นธรรม

๒.      คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๓.      แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นที่รู้จักของชุมชนใกล้เคียง  สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน

๔.      ส่งเสริมด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ  มีตลาดจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

๕.      ประชาชนมีการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทุกระดับ

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.