ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

งานสำนักปลัด พ.ศ.2556-2560

New_maethod-0001.png


 
งานสำนักปลัด พ.ศ.2556-60

 

พ.ศ.2556


เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
วันเด็ก 2556


พ.ศ.2557
มอบผ้าห่ม ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
งานสังฆเติ๋นเทิดไท้องค์ราชัน ๒๕๕๗
การประชุมพนักงานประจำเดือน 24 พฤศจิกายน 2557 13.00 น.
ประชุมร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดงานเมืองเถินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 24 พฤศจิกายน 2557
โครงการหมู่บ้าน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านแม่ถอดใต้ ม.10
โครงการหมู่บ้าน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
โครงการเด็กไทยสู่อัจฉริยะด้วยไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ"รักษ์ป่า รักษ์ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ " 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 10 ตุลาคม 2557
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่ถอด 2557
โครงการ "ธรรมะสัญจร"
การประชุมข้อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำเดือน กันยายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรมหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านแม่ถอดใต้
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับหมู่บ้าน
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2557
นายก อบต.แม่ถอด ลงพื้นที่ตรวจสอบ พื้นที่การเกษตร ที่ขาดแคลนน้ำ
นายอำเภอเถิน ตรวจสอบพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้งตำบลแม่ถอด
พาคณะคุณครูผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงาน
ถวายเทียนพรรษา 2557
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2557
เปิดประตู สู่อาเซียน
ภาพส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลแม่ถอด
กิจกรรมสร้างความปรองดอง
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เวทีเสวนาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
นายกอบต.แม่ถอด ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2
รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่าง
น้ำป่าไหลหลาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมงานอุปสมบท ณ บ้านดงไชย
อำเภอยิ้ม ณ บ้านท่าสามัคคีหมู่ที่ 11 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
สวัสดีปี๋ใหม่เมือง 57
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2557
เตรียมงานวันผู้สูงอายุ 10 เม.ย.57
เวทีเสวนาชุมชนสมานฉันท์ 2557
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงการประชาอาสาจัดทำฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน(Check Dam)
ดับไฟป่า57
เข้าค่ายลูกเสือ 2557
กีฬาประชาชน 2557
โครงการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่เยาวชนแม่ถอด
โครงการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย
วันเด็ก 2557

 

พ.ศ.2558
โครงการกีฬาประชาชนตำบลแม่ถอด ๒๕๕๙ (ช่วงกิจกรรม)
งานกีฬาประชาชนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)
โครงการศึกรวมใจวันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 2558
นายกอบต.แม่ถอดร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ
จุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
งานเมืองเถินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน "สังฆเติ๋น ปี ๒๕๕๘"
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อบต.แม่ถอด เคลื่อนที่ 24 พ.ย.58
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเยี่ยมชมต้นจำปีหลวงหรือจำปีรัชนี ใหญ่ที่สุดในโลก ที่บ้านแม่เตี๊ยะ
สำรวจพื้นที่ป่าแม่ปราบ ที่ตั้งของต้นจำปีหลวง บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ ๑ อ.เถิน จ.ลำปาง
โครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ชุดที่ ๑
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลแม่ถอด
โครงการตามแนวพระราชดำริ ฯ ตำบลแม่ถอด
"ร่วมสร้างความสุข โลกสดใส สำหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต"
โครงการ "รักษ์ป่า รักษ์ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ"
ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ๒๕๕๘
เหตุรถบรรทุกแก๊ซพลิกควำ ปิดช่องทางการจราจร บริเวณบ้านแม่เตี๊ยะ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
มอบเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ ๘
สมศ. ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๘
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๘
การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดทำฝายแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริถวายวมเด็จพระเทพรัตนราชฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โครงการทบทวนแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)และแผนพัฒนาหมู่บ้าน
จัดทำฝายกระสอบทรายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ศึกษาเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านร่องปลายนากับ อสม.ตำบลแม่ถอด
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมตามโครงการร่วมพลังป้องกันไฟป่า
โครงการร่วมพลังป้องกันไฟป่าโดยการทำแนวกันไฟ ณ บริเวณพื้นที่เสียงภัย (ไฟป่า) บ้านแม่เตี๊ยะใน
โครงการแข่งขัน Ems Lally ระดับประเทศ ชุดที่ 2
โครงการแข่งขัน Ems Lally ระดับประเทศ
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในตำบลแม่ถอดที่ประสบปัญหาภัยหนาว
โครงการ 'รักษ์น้ำ รักษ์ชมชน เฉลิมเพระเกียรติ'
กีฬาประชาชนตำบลแม่ถอด และการแข่งขันชกมวยไทย
ประชุมประชาคมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ออกหน่วยบริการ อบต. เคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

พ.ศ.2559
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันปิยะมหาราช 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน 1 กันยายน 2559
ต้อนรับคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลำปาง
โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า ๒๕๕๙
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีและวัฒนาธรรมท้องถิ่น 2559
โครงการ"รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพายุฤดูร้อน
บรรยากาศการรดน้ำดำหัว อบต.แม่ถอด 2559
ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ท่านนายอำเภอเถิน
สมุดภาพ Infographics
โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ปี 2559
โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดแม่เติน อ.เถิน จ.ลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ 8 มีนาคม 2559 เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟไหม้หญ้าแห้ง บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2
"ชุดคำพูด" เพื่อการประชาสัมพันธ์
นายก อบต.แม่ถอด ตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
นายกอบต.นำพนักงาน ข้าราชการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โครงการรวมพลังป้องกันไฟป่า
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


พ.ศ.2560
ชาวแม่ถอดร่วมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมือง และอู้กำเมือง
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชน ๒๕๖๑
งานสังฆเติ๋นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๐
แก้วโป่งข่าม หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนาบ้านไร่
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ส่งมอบกล่องเกรเบียนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การบังคับใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด และเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง การขุดและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๐
ต้นดาวเรืองถวายพ่อหลวง
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมโครงการ
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้งบ้านสบเติน หมู่ที่ ๖
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ตำบลแม่ถอด
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
ส่งมอบดอกดารารัตน์และดอกธรรมรักษา
การรับตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมฝึกอบรมการพับเหรียญโปรยทานให้แก้ผู้สูงอายุ
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
โครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนาแบบล้านนา
โครงการอำเภอยิ้ม ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีมอบบ้านตามโครงการ "กาชาดซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้"
โครงการ Big cleaning day.
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วอินทรีย์โดยชีววิธี
โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีให้แก่เกษตรกร
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย
โครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมถนนสดใส เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐”
ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการและมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ
เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา. อปท.สัมพันธ์ ๒๕๖๐ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

Mt2563.jpg

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

22 สิงหาคม 2560
hits (1268 hits)
เมือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ...
18 สิงหาคม 2560
hits (1159 hits)
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ...
01 เมษายน 2560
hits (1272 hits)
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (ภาพ : ข้อมูล งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถ ...
15 กุมภาพันธ์ 2560
hits (1141 hits)
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (ภาพ : ข้อมูล งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถ ...
อ่านทั้งหมด

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev