ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผอ.โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ผอ.โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยาคณะครูอาจารย์ ผอ.รพสต.แม่ถอด บุคลากร ในสังกัด อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.กลุ่มสตรี จิตอาสาและประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๔๐ คนรวม ๑๓ หมู่บ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ถอด ขอขอบคุณวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก รพสต.แม่ถอด รพสต.นาบ้านไร่ วิทยากร ครู ก จนท.อบต.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์


(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

01-89993279_1028834540823001_5911084629590278144_n.jpg02-90105219_148854409708620_3660444976765992960_n.jpg03-90389495_211883120221335_2575190660432789504_n.jpg90003074_214511392989610_6269674635999051776_n.jpg90014095_873517916476907_6806145282816868352_n.jpg90020401_631939027646152_4746016914520670208_n.jpg90033649_627573614690702_1430641610453942272_n.jpg90086812_302493674063119_5248548630981246976_n.jpg90095426_583164432284732_8756435596299206656_n.jpg90103604_204777257605054_292442235830534144_n.jpg90113550_2676375309349717_897510386608111616_n.jpg90126240_514537479432861_7953778767854305280_n.jpg90134550_636596997118086_3356798038843588608_n.jpg90144944_148733626399814_7981248128844038144_n.jpg90154981_165863131087286_7915756354390720512_n.jpg90164424_234273181041621_5368822734769881088_n.jpg90167070_491922094834728_6618143959996694528_n.jpg90176464_514494059184935_4151174586953629696_n.jpg90183156_545294666103086_3898378386778619904_n.jpg90243229_1105867059762580_7870857157120360448_n.jpg90319451_669925523825463_1538134273821769728_n.jpg90347552_2628160627294235_6802515219407962112_n.jpg90722952_549099095960316_4795798836771553280_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ อีเมล

Mt2563.jpg

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

22 สิงหาคม 2560
hits (1268 hits)
เมือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ...
18 สิงหาคม 2560
hits (1159 hits)
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ...
01 เมษายน 2560
hits (1272 hits)
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (ภาพ : ข้อมูล งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถ ...
15 กุมภาพันธ์ 2560
hits (1141 hits)
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (ภาพ : ข้อมูล งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถ ...
อ่านทั้งหมด

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev