สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 214 หมู่ที่ 2
บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

 

 

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel : 054-838539 อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : admin@maethod.com และ maethod.m214@gmail.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maethod.com   

(ติดต่อข้อมูลข่าวสาร เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

  • ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล QA
  • กระดานสนทนา
Downloads

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง 

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แก่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงเเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายราษฎรตำบลแม่ถอด จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 3974 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กพื้นไม้อัดเพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับงานเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ แผน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.79-008 สายบ้านดงไชย หมู่ที่ 7
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.79-008 สายบ้านดงไชย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.79-008 สายบ้านดงไชย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงไชย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยล้อบ้าง บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ชอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทาง ลป.ถ.๗๙-๐๒๗, ลป.ถ.๗๙-๐๒๖ สายบ้านแม่ถอดใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างระบบประปาผิวดิน บ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนกระจก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุ(ธงชาติและธงสัญลักษณ์) โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกพุธศักราช 2562 โครงการส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โครงการส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โครงการส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบ้านไร่ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กระเบื้อง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศป ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเติน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับถมพื้นที่ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนน สายดอนไชย- แม่แก่ง บ้านดงไชย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปู่เจ้า บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 9864 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมารถแบคโฮฝังกลบบ่อขยะ จำนวน 1 บ่อ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากสะพานแม่บง - บ้านเลขที่ 47 บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงเด็กประถมศึกษา โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ หลังโค้ง ขาชุบโครเมี่ยมซ้อนเก็บได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 9864 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชุดปฎิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่พร้อมสาย รถจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 37/1 - 37 บ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ ๑๑๐ บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

สถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Text Here

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

ผู้บริหาร

50b8ed20-696c-4c37-9f17-399364fde563-removebg-preview.png  

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
080-1301474

  

 

ปลัด อบต.

ec69dade-c0fc-42a7-b2a1-7e17475fc613-removebg-preview.png

นางสาวจันทร์ทรา นภาทอง
รองปลัด อบต.แม่ถอด
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
085-7292396

line official account

423568454_739254694844043_134696286928092966_n.jpg

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

งานแต่ละกอง

 

 Untitled-1.png

พื้นที่/ตร.กม.

133

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

13

ประชากร/คน

6642

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
  4. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

15 กรกฎาคม 2567

Live information from กระดานสนทนาอบต.แม่ถอด

ราคาน้ำมัน

ตรวจผลสลาก

Title of the document

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png

 

 20-21-07-2567.jpg