Logo3.2.gif

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เลขที่ 214 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 Email : admin@maethod.com
Tel- Fax : 054-838539 : อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๒ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง 

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แก่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงเเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายราษฎรตำบลแม่ถอด จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 3974 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กพื้นไม้อัดเพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับงานเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ แผน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.79-008 สายบ้านดงไชย หมู่ที่ 7
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.79-008 สายบ้านดงไชย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.79-008 สายบ้านดงไชย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงไชย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยล้อบ้าง บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ชอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทาง ลป.ถ.๗๙-๐๒๗, ลป.ถ.๗๙-๐๒๖ สายบ้านแม่ถอดใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างระบบประปาผิวดิน บ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนกระจก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุ(ธงชาติและธงสัญลักษณ์) โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกพุธศักราช 2562 โครงการส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โครงการส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โครงการส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบ้านไร่ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กระเบื้อง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศป ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเติน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับถมพื้นที่ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนน สายดอนไชย- แม่แก่ง บ้านดงไชย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปู่เจ้า บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 9864 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมารถแบคโฮฝังกลบบ่อขยะ จำนวน 1 บ่อ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากสะพานแม่บง - บ้านเลขที่ 47 บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงเด็กประถมศึกษา โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ หลังโค้ง ขาชุบโครเมี่ยมซ้อนเก็บได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 9864 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชุดปฎิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่พร้อมสาย รถจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 37/1 - 37 บ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ ๑๑๐ บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองคลัง

พิมพ์ อีเมล

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

2021-11-03_115118.jpg

MT11-11-2564-001.jpg

อบต.แม่ถอด Playlist youtube

อบต.แม่ถอด Playlist youtube ( 15 )

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ถอด

ผู้มาเยี่ยมชม

5464044
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2940
3168
21330
19450
76114
81998
5464044

คาดการณ์วันนี้
3048

2.83%
3.92%
1.63%
0.15%
0.02%
91.46%
Online (15 minutes ago):15
15 guests
no members

Your IP:52.23.219.12

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ถอด